ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «The MediaCorp Α.Ε.» (στο εξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο διοργανώνει με εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, (εφεξής «ο Διοργανωτής») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο “Βάλτο στη Θέση του” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στη σελίδα του Διοργανωτή (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών.

Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και στον Τεχνικό Ανάδοχο καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, κατόπιν προειδοποιήσεως και σαφούς αιτιολογήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτού, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.


4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 04/10 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») (και ώρα Ελλάδας 09:00), έως και τη Δευτέρα 08/11 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.


5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

α) Να εισέλθουν στο Δικτυακό Τόπο valtostithesitou.gr

β) Να εντοπίσουν τα έξι αντικείμενα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στον κάδο απορριμμάτων και να τα τοποθετήσουν στο σωστό κάδο ανακύκλωσης εντός 40 δευτερολέπτων. Η τοποθέτηση των αντικειμένων γίνεται με drag & drop από τον κάδο απορριμμάτων στο αντίστοιχο μέσο προσωρινής αποθήκευσης.

γ) Μετά από την επιτυχημένη προσπάθεια θα πρέπει να συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.

Κάθε συμμετέχων δύναται να παίξει όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση μια φορά.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.


6. Δώρα
Οι 5 νικητές θα κερδίσουν τα εξής δώρα:

- Ο πρώτος νικητής: σακίδιο πλάτης Berlin

- Ο δεύτερος νικητής: σετ headphones Edifier

- Ο τρίτος νικητής: activity tracker Xiaomi Mi Band 6

- Ο τέταρτος νικητής: activity tracker Xiaomi Mi Band 6

- Ο πέμπτος νικητής: activity tracker Xiaomi Mi Band 6


Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν τοποθετήσει σωστά και εντός χρόνου τα έξι αντικείμενα από τον κάδο απορριμμάτων στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης και ύστερα θα έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.


7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
Την Τρίτη 09/11 και ώρα 12:00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Εταιρίας The MediaCorp Α.Ε. - εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού- και παρουσία μέσω διαδικτύου και ενός εκπροσώπου του τμήματος επικοινωνίας του Διοργανωτή, μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα της Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο για την ανάδειξη των συνολικά 5 νικητών και των 5 επιλαχόντων, με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης των Δώρων. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη λήξη του όπως ορίζεται ανωτέρω.


8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
Τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα αναρτηθούν στις σελίδες Facebook και Instagram του Διοργανωτή καθώς και στο Δικτυακό Τόπο έως και την Τετάρτη 10/11. Ύστερα ο Διοργανωτής θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους είτε τηλεφωνικώς (αν έχει συμπληρώσει το απαραίτητο πεδίο στη φόρμα συμμετοχής) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα και θα ζητήσει από κάθε νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων όλων των νικητών (ή και των επιλαχόντων), από το Διοργανωτή.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.

Οι νικητές που είναι κάτοικοι Αττικής, θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία του Διοργανωτή και οι κάτοικοι εκτός Αττικής θα το παραλάβουν μέσω εταιρείας courier, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα παραδίδουν αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Ο τρόπος παραλαβής του Δώρου ενδέχεται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού covid 19.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.


9. Ευθύνη
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.


10. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και έχουν κατατεθεί στη Δικηγόρο κα Ευτέρπη Αποστόλου, στην έδρα του Διοργανωτή στη Λεωφόρο Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, στην Καλλιθέα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στον εκάστοτε Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Δικηγόρο.


11. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.


12. Τεχνικά μέσα
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.


13. Δημοσίευση στοιχείων
Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.


14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία των όρων του παρόντος σχετικά με το Διαγωνισμός, που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει, είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση του παρόντος να επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα μέρη.

(γ) Αν παρ’ όλα αυτά, δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνείται ότι τα Μέρη θα υπαγάγουν τη διαφορά σε διαμεσολάβηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4640/2019 όπως ισχύει ή/και με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ε.Ο.ΔΙ.Δ. - Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα, Τ: (+30)2103678910, Ε: info@eodid.org). Ο Διαμεσολαβητής θα οριστεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών και αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα οριστεί Διαμεσολαβητής από το ως άνω Κέντρο Διαμεσολάβησης. Αν τα μέρη φτάσουν σε συμφωνία, αυτή θα γίνει εγγράφως και ενυπόγραφα και θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλόμενους. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά τον ορισμό του Διαμεσολαβητή, τότε κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα μπορεί να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.


15. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος και της φωτογραφίας τους. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.


Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται το ονομ/νυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχετε οι ίδιοι στις σχετικές φόρμες συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επιπλέον, θα συλλέγονται η ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, προκειμένου να γίνει παράδοση των δώρων.

ΙΙ. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, να σας ταυτοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάδειξης νικητή.

III. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να μεταβιβάσει, αποκαλύψει, παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που θα λειτουργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της, προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της, όπως η εταιρεία με την επωνυμία The MediaCorp, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του διαγωνισμού. Επίσης τα αποτελέσματα με τα ονομ/νυμα των νικητών θα αναρτηθούν στις επίσημες σελίδες της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε Facebook και Instagram.

VI. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

VII. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, κι υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιων παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

VΙII. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας

Σε κάθε περίπτωση επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω email στη διεύθυνση info@electrocycle.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.